اتاقهای هتل آپارتمان صبوری


رزرو جناح 65 متر 5 اشخاص نوع A هتل آپارتمان صبوری

جناح 65 متر 5 اشخاص نوع A هتل آپارتمان صبوری

جناح 65 متر دور الاول 5 اسره ثابته ( 3 منفرد +1مزدوج ) بل اضافه الی کنبه تتسع لشخصین مبلغ 900,000 ریال للشخص اضافی امکانیات الغرفه : ثریا – ستائر – نظام التبرید و التسخین – درجه اولی - وای فای –دیزاین داخلی معجون اسنان – فرشاه اسنان – شامبو – صابون – فوطه – خدمات الفندق : کافیتریا – وجبات السریعه –خدمه الغرف – استقبال من ای مکان فی رشت – توصیل الی المطار مجانا حمام عربی + غربی متنقل لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 5 نفر، نفرات اضافه: 2 نفر

قیمت با تخفیف: 4512000 ریال

مشاهده و الحجز

چهارشنبه(14000910)
7520000 تومان
4512000 تومان
پنج شنبه(14000911)
7520000 تومان
4512000 تومان
جمعه(14000912)
7520000 تومان
4512000 تومان
شنبه(14000913)
7520000 تومان
4512000 تومان
يکشنبه(14000914)
7520000 تومان
4512000 تومان
دوشنبه(14000915)
7520000 تومان
4512000 تومان
سه شنبه(14000916)
7520000 تومان
4512000 تومان
رزرو جناح 65 متر 4 اشخاص نوع A	 هتل آپارتمان صبوری

جناح 65 متر 4 اشخاص نوع A هتل آپارتمان صبوری

جناح 65 متر 4 اسره ثابته ( 3 منفرد +1مزدوج ) بل اضافه الی کنبه تتسع لشخصین مبلغ 900,000 ریال للشخص اضافی امکانیات الغرفه : ثریا – ستائر – نظام التبرید و التسخین – درجه اولی - وای فای –دیزاین داخلی معجون اسنان – فرشاه اسنان – شامبو – صابون – فوطه – خدمات الفندق : کافیتریا – وجبات السریعه –خدمه الغرف – استقبال من ای مکان فی رشت – توصیل الی المطار مجانا حمام عربی + غربی متنقل لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 4 نفر، نفرات اضافه: 2 نفر

قیمت با تخفیف: 3972000 ریال

مشاهده و الحجز

چهارشنبه(14000910)
6620000 تومان
3972000 تومان
پنج شنبه(14000911)
6620000 تومان
3972000 تومان
جمعه(14000912)
6620000 تومان
3972000 تومان
شنبه(14000913)
6620000 تومان
3972000 تومان
يکشنبه(14000914)
6620000 تومان
3972000 تومان
دوشنبه(14000915)
6620000 تومان
3972000 تومان
سه شنبه(14000916)
6620000 تومان
3972000 تومان
رزرو غرفه  لشخصین VIP	سریر مزدوج هتل آپارتمان صبوری

غرفه لشخصین VIP سریر مزدوج هتل آپارتمان صبوری

سریر مزدوج + کنبه لشخص اضافی حمام غربی امکانیات الغرفه : ثریا – ستائر – نظام التبرید و التسخین – درجه اولی - وای فای –دیزاین داخلی معجون اسنان – فرشاه اسنان – شامبو – صابون – فوطه – خدمات الفندق : کافیتریا – وجبات السریعه –خدمه الغرف – استقبال من ای مکان فی رشت – توصیل الی المطار مجانا حمام عربی + غربی متنقل لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 2 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 3000000 ریال

مشاهده و الحجز

چهارشنبه(14000910)
5000000 تومان
3000000 تومان
پنج شنبه(14000911)
5000000 تومان
3000000 تومان
جمعه(14000912)
5000000 تومان
3000000 تومان
شنبه(14000913)
5000000 تومان
3000000 تومان
يکشنبه(14000914)
5000000 تومان
3000000 تومان
دوشنبه(14000915)
5000000 تومان
3000000 تومان
سه شنبه(14000916)
5000000 تومان
3000000 تومان
رزرو جناح 55 متر 4 اشخاص نوع A هتل آپارتمان صبوری

جناح 55 متر 4 اشخاص نوع A هتل آپارتمان صبوری

شقه 55 متر الاسره فی الصاله و الغرف مزدوجه امکانیات الغرفه ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید حمام عربی بل اضافه الی حمام فرنجی متنقل Hoteling فوطه – صابون – شامبو – معجون اسنان – فرشاه اسنان خدمات الفندق : خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت فی حال الاقامه بین 4 الی 7 لیالی نخصص عشاء مجانی العشاء یتضمن هذه الماکولات کباب کوبیده – باقلا قاتق – مرق سبزی – مرق لحم – میرزا قاسمی لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 4 نفر، نفرات اضافه: 0 نفر

قیمت با تخفیف: 4512000 ریال

مشاهده و الحجز

چهارشنبه(14000910)
6620000 تومان
4512000 تومان
پنج شنبه(14000911)
6620000 تومان
4512000 تومان
جمعه(14000912)
6620000 تومان
4512000 تومان
شنبه(14000913)
6620000 تومان
4512000 تومان
يکشنبه(14000914)
6620000 تومان
4512000 تومان
دوشنبه(14000915)
6620000 تومان
4512000 تومان
سه شنبه(14000916)
6620000 تومان
4512000 تومان
رزرو جناح  55 متر 3 اشخاص نوع B هتل آپارتمان صبوری

جناح 55 متر 3 اشخاص نوع B هتل آپارتمان صبوری

شقه 55 متر الاسره فی الصاله و الغرف مزدوجه امکانیات الغرفه ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید حمام عربی بل اضافه الی حمام فرنجی متنقل Hoteling فوطه – صابون – شامبو – معجون اسنان – فرشاه اسنان خدمات الفندق : خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت فی حال الاقامه بین 4 الی 7 لیالی نخصص عشاء مجانی العشاء یتضمن هذه الماکولات کباب کوبیده – باقلا قاتق – مرق سبزی – مرق لحم – میرزا قاسمی لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 3 نفر، نفرات اضافه: 0 نفر

قیمت با تخفیف: 4800000 ریال

مشاهده و الحجز

چهارشنبه(14000910)
5720000 تومان
4800000 تومان
پنج شنبه(14000911)
5720000 تومان
4800000 تومان
جمعه(14000912)
5720000 تومان
4800000 تومان
شنبه(14000913)
5720000 تومان
4800000 تومان
يکشنبه(14000914)
5720000 تومان
4800000 تومان
دوشنبه(14000915)
5720000 تومان
4800000 تومان
سه شنبه(14000916)
5720000 تومان
4800000 تومان
رزرو غرفه 35 متر شخصین سریرین منفردین  نوع D هتل آپارتمان صبوری

غرفه 35 متر شخصین سریرین منفردین نوع D هتل آپارتمان صبوری

شقه 55 متر الاسره فی الصاله و الغرف مزدوجه امکانیات الغرفه ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید حمام عربی بل اضافه الی حمام فرنجی متنقل Hoteling فوطه – صابون – شامبو – معجون اسنان – فرشاه اسنان خدمات الفندق : خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت فی حال الاقامه بین 4 الی 7 لیالی نخصص عشاء مجانی العشاء یتضمن هذه الماکولات کباب کوبیده – باقلا قاتق – مرق سبزی – مرق لحم – میرزا قاسمی لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 2 نفر، نفرات اضافه: 0 نفر

قیمت با تخفیف: 2800000 ریال

مشاهده و الحجز

چهارشنبه(14000910)
5000000 تومان
2800000 تومان
پنج شنبه(14000911)
5000000 تومان
2800000 تومان
جمعه(14000912)
5000000 تومان
2800000 تومان
شنبه(14000913)
5000000 تومان
2800000 تومان
يکشنبه(14000914)
5000000 تومان
2800000 تومان
دوشنبه(14000915)
5000000 تومان
2800000 تومان
سه شنبه(14000916)
5000000 تومان
2800000 تومان
رزرو جناح65 متر خاص   109-  نوع A هتل آپارتمان صبوری

جناح65 متر خاص 109- نوع A هتل آپارتمان صبوری

جناح 65 متر 5 اسره ( 3 سایر منفرده + 1 مزدوج ) بل اضافه الی کنبه تتسع الی شخصین بمبلغ 900,000 تومان اضافی حمام غربی امکانیات الغرفه ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید Hoteling منشفه – صابون – شامبو – معجون اسنان – فرشاه اسنان خدمات الفندق : خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 5 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 6620000 ریال

مشاهده و الحجز

چهارشنبه(14000910)
7800000 تومان
6620000 تومان
پنج شنبه(14000911)
7800000 تومان
6620000 تومان
جمعه(14000912)
7800000 تومان
6620000 تومان
شنبه(14000913)
7800000 تومان
6620000 تومان
يکشنبه(14000914)
7800000 تومان
6620000 تومان
دوشنبه(14000915)
7800000 تومان
6620000 تومان
سه شنبه(14000916)
7800000 تومان
6620000 تومان
رزرو جناح 65 متر خاص  109- نوع B هتل آپارتمان صبوری

جناح 65 متر خاص 109- نوع B هتل آپارتمان صبوری

جناح 65 متر 5 اسره ( 3 سایر منفرده + 1 مزدوج ) بل اضافه الی کنبه تتسع الی شخصین بمبلغ 900,000 تومان اضافی حمام غربی امکانیات الغرفه ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید Hoteling منشفه – صابون – شامبو – معجون اسنان – فرشاه اسنان خدمات الفندق : خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 4 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 5620000 ریال

مشاهده و الحجز

چهارشنبه(14000910)
6620000 تومان
5620000 تومان
پنج شنبه(14000911)
6620000 تومان
5620000 تومان
جمعه(14000912)
6620000 تومان
5620000 تومان
شنبه(14000913)
6620000 تومان
5620000 تومان
يکشنبه(14000914)
6620000 تومان
5620000 تومان
دوشنبه(14000915)
6620000 تومان
5620000 تومان
سه شنبه(14000916)
6620000 تومان
5620000 تومان
رزرو جناح 40 متر خاص 109- نوع C هتل آپارتمان صبوری

جناح 40 متر خاص 109- نوع C هتل آپارتمان صبوری

جناح 65 متر 5 اسره ( 3 سایر منفرده + 1 مزدوج ) بل اضافه الی کنبه تتسع الی شخصین بمبلغ 900,000 تومان اضافی حمام غربی امکانیات الغرفه ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید Hoteling منشفه – صابون – شامبو – معجون اسنان – فرشاه اسنان خدمات الفندق : خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 2 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 4680000 ریال

مشاهده و الحجز

چهارشنبه(14000910)
5600000 تومان
4680000 تومان
پنج شنبه(14000911)
5600000 تومان
4680000 تومان
جمعه(14000912)
5600000 تومان
4680000 تومان
شنبه(14000913)
5600000 تومان
4680000 تومان
يکشنبه(14000914)
5600000 تومان
4680000 تومان
دوشنبه(14000915)
5600000 تومان
4680000 تومان
سه شنبه(14000916)
5600000 تومان
4680000 تومان
رزرو جناح 55 متر4 اشخاص خاص  110 - نوع A	 هتل آپارتمان صبوری

جناح 55 متر4 اشخاص خاص 110 - نوع A هتل آپارتمان صبوری

شقه 55 متر الاسره فی الصاله و الغرف مزدوجه امکانیات الغرفه ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید حمام عربی بل اضافه الی حمام فرنجی متنقل – تلفزیون 32 اینتش – امکانات مکتبیه کامله Hoteling فوطه – صابون – شامبو – معجون اسنان – فرشاه اسنان خدمات الفندق : خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت فی حال الاقامه بین 4 الی 7 لیالی نخصص عشاء مجانی العشاء یتضمن هذه الماکولات کباب کوبیده – باقلا قاتق – مرق سبزی – مرق لحم – میرزا قاسمی لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 5 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 4485000 ریال

مشاهده و الحجز

چهارشنبه(14000910)
6900000 تومان
4485000 تومان
پنج شنبه(14000911)
6900000 تومان
4485000 تومان
جمعه(14000912)
6900000 تومان
4485000 تومان
شنبه(14000913)
6900000 تومان
4485000 تومان
يکشنبه(14000914)
6900000 تومان
4485000 تومان
دوشنبه(14000915)
6900000 تومان
4485000 تومان
سه شنبه(14000916)
6900000 تومان
4485000 تومان
رزرو جناح 55 متر  3 نفره خاص  110 - نوع B	 هتل آپارتمان صبوری

جناح 55 متر 3 نفره خاص 110 - نوع B هتل آپارتمان صبوری

شقه 40 متر خاصه سریر مزدوج امکانیات الغرفه ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید حمام عربی بل اضافه الی حمام فرنجی متنقل – تلفزیون 2 اینتش – امکانات مکتبیه کامله Hoteling فوطه – صابون – شامبو – معجون اسنان – فرشاه اسنان خدمات الفندق : خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت فی حال الاقامه بین 4 الی 7 لیالی نخصص عشاء مجانی العشاء یتضمن هذه الماکولات کباب کوبیده – باقلا قاتق – مرق سبزی – مرق لحم – میرزا قاسمی لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 3 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 4303000 ریال

مشاهده و الحجز

چهارشنبه(14000910)
6620000 تومان
4303000 تومان
پنج شنبه(14000911)
6620000 تومان
4303000 تومان
جمعه(14000912)
6620000 تومان
4303000 تومان
شنبه(14000913)
6620000 تومان
4303000 تومان
يکشنبه(14000914)
6620000 تومان
4303000 تومان
دوشنبه(14000915)
6620000 تومان
4303000 تومان
سه شنبه(14000916)
6620000 تومان
4303000 تومان