اتاقهای هتل آپارتمان صبوری


رزرو غرفه لشخصین سریر مزدوج هتل آپارتمان صبوری

غرفه لشخصین سریر مزدوج هتل آپارتمان صبوری

سریر مزدوج + کنبه لشخص اضافی حمام غربی امکانیات الغرفه : ثریا – ستائر – نظام التبرید و التسخین – درجه اولی - وای فای –دیزاین داخلی معجون اسنان – فرشاه اسنان – شامبو – صابون – فوطه – خدمات الفندق : کافیتریا – وجبات السریعه –خدمه الغرف – استقبال من ای مکان فی رشت – توصیل الی المطار مجانا حمام عربی + غربی متنقل لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 2 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 7150000 ریال

مشاهده و الحجز

سه شنبه(14010303)
12000000 تومان
7150000 تومان
چهارشنبه(14010304)
12000000 تومان
7150000 تومان
پنج شنبه(14010305)
12000000 تومان
7150000 تومان
جمعه(14010306)
12000000 تومان
7150000 تومان
شنبه(14010307)
12000000 تومان
7150000 تومان
يکشنبه(14010308)
12000000 تومان
7150000 تومان
دوشنبه(14010309)
12000000 تومان
7150000 تومان
رزرو غرفه 35 متر شخصین سریر منفرد/ مزدوج VIP هتل آپارتمان صبوری

غرفه 35 متر شخصین سریر منفرد/ مزدوج VIP هتل آپارتمان صبوری

شقه 55 متر الاسره فی الصاله و الغرف مزدوجه امکانیات الغرفه ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید حمام عربی بل اضافه الی حمام فرنجی متنقل Hoteling فوطه – صابون – شامبو – معجون اسنان – فرشاه اسنان خدمات الفندق : خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت فی حال الاقامه بین 4 الی 7 لیالی نخصص عشاء مجانی العشاء یتضمن هذه الماکولات کباب کوبیده – باقلا قاتق – مرق سبزی – مرق لحم – میرزا قاسمی لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 2 نفر، نفرات اضافه: 0 نفر

قیمت با تخفیف: 8690000 ریال

مشاهده و الحجز

سه شنبه(14010303)
12000000 تومان
8690000 تومان
چهارشنبه(14010304)
12000000 تومان
8690000 تومان
پنج شنبه(14010305)
12000000 تومان
8690000 تومان
جمعه(14010306)
12000000 تومان
8690000 تومان
شنبه(14010307)
12000000 تومان
8690000 تومان
يکشنبه(14010308)
12000000 تومان
8690000 تومان
دوشنبه(14010309)
12000000 تومان
8690000 تومان
رزرو جناح 40 متر 3 اشخاص هتل آپارتمان صبوری

جناح 40 متر 3 اشخاص هتل آپارتمان صبوری

جناح 65 متر 5 اسره ( 3 سایر منفرده + 1 مزدوج ) بل اضافه الی کنبه تتسع الی شخصین بمبلغ 900,000 تومان اضافی حمام غربی امکانیات الغرفه ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید Hoteling منشفه – صابون – شامبو – معجون اسنان – فرشاه اسنان خدمات الفندق : خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 2 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 10890000 ریال

مشاهده و الحجز

سه شنبه(14010303)
17000000 تومان
10890000 تومان
چهارشنبه(14010304)
17000000 تومان
10890000 تومان
پنج شنبه(14010305)
17000000 تومان
10890000 تومان
جمعه(14010306)
17000000 تومان
10890000 تومان
شنبه(14010307)
17000000 تومان
10890000 تومان
يکشنبه(14010308)
17000000 تومان
10890000 تومان
دوشنبه(14010309)
17000000 تومان
10890000 تومان
رزرو جناح 55 متر 3 اشخاص هتل آپارتمان صبوری

جناح 55 متر 3 اشخاص هتل آپارتمان صبوری

شقه 55 متر الاسره فی الصاله و الغرف مزدوجه امکانیات الغرفه ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید حمام عربی بل اضافه الی حمام فرنجی متنقل Hoteling فوطه – صابون – شامبو – معجون اسنان – فرشاه اسنان خدمات الفندق : خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت فی حال الاقامه بین 4 الی 7 لیالی نخصص عشاء مجانی العشاء یتضمن هذه الماکولات کباب کوبیده – باقلا قاتق – مرق سبزی – مرق لحم – میرزا قاسمی لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 3 نفر، نفرات اضافه: 0 نفر

قیمت با تخفیف: 4800000 ریال

مشاهده و الحجز

سه شنبه(14010303)
5720000 تومان
4800000 تومان
چهارشنبه(14010304)
5720000 تومان
4800000 تومان
پنج شنبه(14010305)
5720000 تومان
4800000 تومان
جمعه(14010306)
5720000 تومان
4800000 تومان
شنبه(14010307)
5720000 تومان
4800000 تومان
يکشنبه(14010308)
5720000 تومان
4800000 تومان
دوشنبه(14010309)
5720000 تومان
4800000 تومان
رزرو جناح 55 متر 4 اشخاص هتل آپارتمان صبوری

جناح 55 متر 4 اشخاص هتل آپارتمان صبوری

شقه 55 متر الاسره فی الصاله و الغرف مزدوجه امکانیات الغرفه ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید حمام عربی بل اضافه الی حمام فرنجی متنقل Hoteling فوطه – صابون – شامبو – معجون اسنان – فرشاه اسنان خدمات الفندق : خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت فی حال الاقامه بین 4 الی 7 لیالی نخصص عشاء مجانی العشاء یتضمن هذه الماکولات کباب کوبیده – باقلا قاتق – مرق سبزی – مرق لحم – میرزا قاسمی لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 4 نفر، نفرات اضافه: 0 نفر

قیمت با تخفیف: 13750000 ریال

مشاهده و الحجز

سه شنبه(14010303)
20000000 تومان
13750000 تومان
چهارشنبه(14010304)
20000000 تومان
13750000 تومان
پنج شنبه(14010305)
20000000 تومان
13750000 تومان
جمعه(14010306)
20000000 تومان
13750000 تومان
شنبه(14010307)
20000000 تومان
13750000 تومان
يکشنبه(14010308)
20000000 تومان
13750000 تومان
دوشنبه(14010309)
20000000 تومان
13750000 تومان
رزرو جناح 65 متر 4 اشخاص هتل آپارتمان صبوری

جناح 65 متر 4 اشخاص هتل آپارتمان صبوری

جناح 65 متر 4 اسره ثابته ( 3 منفرد +1مزدوج ) بل اضافه الی کنبه تتسع لشخصین مبلغ 900,000 ریال للشخص اضافی امکانیات الغرفه : ثریا – ستائر – نظام التبرید و التسخین – درجه اولی - وای فای –دیزاین داخلی معجون اسنان – فرشاه اسنان – شامبو – صابون – فوطه – خدمات الفندق : کافیتریا – وجبات السریعه –خدمه الغرف – استقبال من ای مکان فی رشت – توصیل الی المطار مجانا حمام عربی + غربی متنقل لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 4 نفر، نفرات اضافه: 2 نفر

قیمت با تخفیف: 14850000 ریال

مشاهده و الحجز

سه شنبه(14010303)
23000000 تومان
14850000 تومان
چهارشنبه(14010304)
23000000 تومان
14850000 تومان
پنج شنبه(14010305)
23000000 تومان
14850000 تومان
جمعه(14010306)
23000000 تومان
14850000 تومان
شنبه(14010307)
23000000 تومان
14850000 تومان
يکشنبه(14010308)
23000000 تومان
14850000 تومان
دوشنبه(14010309)
23000000 تومان
14850000 تومان
رزرو جناح 65 متر 5 اشخاص هتل آپارتمان صبوری

جناح 65 متر 5 اشخاص هتل آپارتمان صبوری

جناح 65 متر دور الاول 5 اسره ثابته ( 3 منفرد +1مزدوج ) بل اضافه الی کنبه تتسع لشخصین مبلغ 900,000 ریال للشخص اضافی امکانیات الغرفه : ثریا – ستائر – نظام التبرید و التسخین – درجه اولی - وای فای –دیزاین داخلی معجون اسنان – فرشاه اسنان – شامبو – صابون – فوطه – خدمات الفندق : کافیتریا – وجبات السریعه –خدمه الغرف – استقبال من ای مکان فی رشت – توصیل الی المطار مجانا حمام عربی + غربی متنقل لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 5 نفر، نفرات اضافه: 2 نفر

قیمت با تخفیف: 17050000 ریال

مشاهده و الحجز

سه شنبه(14010303)
28000000 تومان
17050000 تومان
چهارشنبه(14010304)
28000000 تومان
17050000 تومان
پنج شنبه(14010305)
28000000 تومان
17050000 تومان
جمعه(14010306)
28000000 تومان
17050000 تومان
شنبه(14010307)
28000000 تومان
17050000 تومان
يکشنبه(14010308)
28000000 تومان
17050000 تومان
دوشنبه(14010309)
28000000 تومان
17050000 تومان
رزرو جناح 55 متر 3 اشخاص ممتاز هتل آپارتمان صبوری

جناح 55 متر 3 اشخاص ممتاز هتل آپارتمان صبوری

شقه 40 متر خاصه سریر مزدوج امکانیات الغرفه ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید حمام عربی بل اضافه الی حمام فرنجی متنقل – تلفزیون 2 اینتش – امکانات مکتبیه کامله Hoteling فوطه – صابون – شامبو – معجون اسنان – فرشاه اسنان خدمات الفندق : خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت فی حال الاقامه بین 4 الی 7 لیالی نخصص عشاء مجانی العشاء یتضمن هذه الماکولات کباب کوبیده – باقلا قاتق – مرق سبزی – مرق لحم – میرزا قاسمی لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 3 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 13750000 ریال

مشاهده و الحجز

سه شنبه(14010303)
18000000 تومان
13750000 تومان
چهارشنبه(14010304)
18000000 تومان
13750000 تومان
پنج شنبه(14010305)
18000000 تومان
13750000 تومان
جمعه(14010306)
18000000 تومان
13750000 تومان
شنبه(14010307)
18000000 تومان
13750000 تومان
يکشنبه(14010308)
18000000 تومان
13750000 تومان
دوشنبه(14010309)
18000000 تومان
13750000 تومان
رزرو جناح 55 متر4 اشخاص ممتاز هتل آپارتمان صبوری

جناح 55 متر4 اشخاص ممتاز هتل آپارتمان صبوری

شقه 55 متر الاسره فی الصاله و الغرف مزدوجه امکانیات الغرفه ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید حمام عربی بل اضافه الی حمام فرنجی متنقل – تلفزیون 32 اینتش – امکانات مکتبیه کامله Hoteling فوطه – صابون – شامبو – معجون اسنان – فرشاه اسنان خدمات الفندق : خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت فی حال الاقامه بین 4 الی 7 لیالی نخصص عشاء مجانی العشاء یتضمن هذه الماکولات کباب کوبیده – باقلا قاتق – مرق سبزی – مرق لحم – میرزا قاسمی لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 5 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 15400000 ریال

مشاهده و الحجز

سه شنبه(14010303)
20000000 تومان
15400000 تومان
چهارشنبه(14010304)
20000000 تومان
15400000 تومان
پنج شنبه(14010305)
20000000 تومان
15400000 تومان
جمعه(14010306)
20000000 تومان
15400000 تومان
شنبه(14010307)
20000000 تومان
15400000 تومان
يکشنبه(14010308)
20000000 تومان
15400000 تومان
دوشنبه(14010309)
20000000 تومان
15400000 تومان
رزرو جناح 65 متر 4 اشخاص ممتاز هتل آپارتمان صبوری

جناح 65 متر 4 اشخاص ممتاز هتل آپارتمان صبوری

جناح 65 متر 5 اسره ( 3 سایر منفرده + 1 مزدوج ) بل اضافه الی کنبه تتسع الی شخصین بمبلغ 900,000 تومان اضافی حمام غربی امکانیات الغرفه ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید Hoteling منشفه – صابون – شامبو – معجون اسنان – فرشاه اسنان خدمات الفندق : خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 4 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 16500000 ریال

مشاهده و الحجز

سه شنبه(14010303)
30000000 تومان
16500000 تومان
چهارشنبه(14010304)
30000000 تومان
16500000 تومان
پنج شنبه(14010305)
30000000 تومان
16500000 تومان
جمعه(14010306)
30000000 تومان
16500000 تومان
شنبه(14010307)
30000000 تومان
16500000 تومان
يکشنبه(14010308)
30000000 تومان
16500000 تومان
دوشنبه(14010309)
30000000 تومان
16500000 تومان
رزرو جناح65 متر 5 اشخاص ممتاز هتل آپارتمان صبوری

جناح65 متر 5 اشخاص ممتاز هتل آپارتمان صبوری

جناح 65 متر 5 اسره ( 3 سایر منفرده + 1 مزدوج ) بل اضافه الی کنبه تتسع الی شخصین بمبلغ 900,000 تومان اضافی حمام غربی امکانیات الغرفه ثریا – دیزاین داخلی – ستائر – درجه اولی – وای فای مجانا – بلکونه – نظان تسخین و تبرید Hoteling منشفه – صابون – شامبو – معجون اسنان – فرشاه اسنان خدمات الفندق : خدمه الغرف – کافیتریا – مطعم و وجبات سریعه – توصیل الی المطار مجانا – استقبال من ای مکان فی رشت لمشاهده الخدمات و امکانیات الفندق و صور انقر علی صفحه الامکانیات

ظرفیت اتاق: 5 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 18700000 ریال

مشاهده و الحجز

سه شنبه(14010303)
33000000 تومان
18700000 تومان
چهارشنبه(14010304)
33000000 تومان
18700000 تومان
پنج شنبه(14010305)
33000000 تومان
18700000 تومان
جمعه(14010306)
33000000 تومان
18700000 تومان
شنبه(14010307)
33000000 تومان
18700000 تومان
يکشنبه(14010308)
33000000 تومان
18700000 تومان
دوشنبه(14010309)
33000000 تومان
18700000 تومان